RUST, RUIMTE & VERBINDING
info@barsvoorkids.nl

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

BARS voor kids en volwassenen

 

 Prijs

 • 1. De actuele kosten voor een Access BARS sessie staan vermeld op www.barsvoorkids.nl en zijn geldig, tenzij anders overeengekomen.

Betaling

 • 2. Betaling dien je vooraf aan elke Access BARS sessie te voldoen via een overschrijving. Mocht dit niet gelukt zijn, dan is het mogelijk bij uitzondering om het bedrag contant te betalen direct na de sessie.

Annulering sessie

 • 3. Annulering van een afspraak dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip via een e-mail doorgegeven te worden.
  Voor annulering van een sessie gelden de volgende annulerings voorwaarden:
  – Bij een annulering tot 24 uur via een e-mail voor aanvang van een sessie is de aanvrager geen kosten verschuldigd.
  – Bij annulering binnen 24 uur via de e-mail voor aanvang van een sessie is de aanvrager 100% van het bedrag voor de sessie verschuldigd.
 • 4. Indien de aanvrager zonder voorafgaande berichtgeving niet verschijnt op een afspraak voor een sessie, is de aanvrager 100% van het bedrag voor de sessie verschuldigd. De aanvrager zal hiervoor van de Access Bars practitioner een factuur ontvangen als de sessie nog niet betaald is. De aanvrager dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de Access Bars practitioner te betalen.
 • 5. De Access BARS practitioner is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen voor wat betreft de datum en het tijdstip. De Access BARS practitioner zal dit naar vermogen uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip aan de aanvrager kenbaar maken. De aanvrager heeft en allen tijde het recht de afspraak bij een wijziging door de Access BARS practitioner te annuleren zonder dat de aanvrager hiervoor kosten aan de Access BARS practitioner verschuldigd is.

Inspanningsverplichting

 • 6. De Access BARS Practitioner zal de ontvanger op een integere wijze en naar haar beste vermogen een Access BARS sessie geven. Als de Access BARS practitioner het idee heeft dat zij de ontvanger niet verder kan helpen, zal zij de ontvanger aanraden iemand anders te raadplegen. In het geval van medische kwesties zal zij de ontvanger altijd doorverwijzen naar een arts of psycholoog.
 • 7. Bij de uitvoering van de sessie gaat de Access Bars practitioner een inspanningsverplichting aan, maar geen resultaatverplichting, wat wil zeggen dat de Access Bars practitioner geen resultaten kan garanderen.

 Aansprakelijkheid en garanties

 • 8. De aanvrager en/of de ontvanger is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de aanvrager en/of ontvanger en Access Bars practitioner gezamenlijk doorbrengen als daarna.
 • 9. De Access BARS sessie geeft geen garantie voor verbetering. Je neemt deel aan het ondergaan van een Access BARS sessie op basis van vrije wil . De aanvrager en/of ontvanger kan geen aanspraak maken op de resultaten uit het advies of de begeleiding vanuit de Access BARS sessie.
 • 10. De Access BARS practitioner is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door het ontvangen van een Access BARS sessie, tenzij je aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld mijnerzijds.
 • 11. ‘Bars voor kids’ is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de aanvrager en/of ontvanger heeft genomen, al dan niet in overleg met de Access Bars practitioner.
 • 12. De aansprakelijkheid van ‘BARS voor kids’, voor eventuele schade in welke vorm dan ook door tekortkomingen, is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van de Access Bars sessie.

Contact

 • 13. De Access Bars practitioner zal naar beste kunnen binnen 72 uur antwoord geven op een door de aanvrager gestuurde e-mail.
 • 14. De Access Bars practitioner biedt geen garantie voor onmiddellijke respons op een bericht van de aanvrager.

Geheimhouding

 • 15. Alles wat besproken wordt blijft vertrouwelijk. Inhoudelijke informatie word alleen naar buiten gebracht nadat hiervoor toestemming is gegeven vanuit de ontvanger en/of aanvrager. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt in verband met wettelijke verplichting.

Nederlands recht

 • 16. Op de dienstverlening door de Access Bars practitioner is het Nederlands recht van toepassing.

Almere, 17 mei 2018

Jolijn Betgen